Velkommen

Advokathuset Lofoten er et kontorfellesskap mellom advokatene Stig E. Mortensen, Arve Haakstad, Olav Farstad og Marianne Farstad.

 

Advokathuset Lofoten yter bistand innenfor de fleste juridiske fagområder. Vi bistår privatpersoner, små og store bedrifter samt det offentlige med juridisk rådgivning og problemløsning.

 

Advokatene i kontorfellesskapet er aktive samarbeidspartnere med organisasjoner og det private næringsliv, både ved styredeltakelse, undervisningsoppdrag og som tilbydere av kurs.

Advokathuset Lofoten

Postboks 703

8301 Svolvær

Besøksadresse:

Havneterminalen, 3. etg

Fiskergt. 23, 8300 Svolvær

Telefon: 76 07 44 00

Telefaks: 76 07 44 01

triangle

ADVOKATER

stig-mortensen

Mortensen har erfaring med generell forretningsjuss, forvaltningsrett, strafferett m.m. Hovedområde er bistand overfor næringsdrivende, knyttet til kontrakter, rådgivning og tvisteløsning – herunder prosedyre. Han bistår også private i forhold til de fleste problemstillinger – herunder fast eiendom, arv/testament, skifteoppgjør, forhandlinger og tvisteløsning. Videre bistår Mortensen som forsvarer i straffesaker.

Mortensen er fagansvarlig for Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS - avd Lofoten, sammen med advokat Arve Haakstad.

I tillegg har Mortensen etter hvert høstet bred erfaring gjennom flere styre- og tillitsverv, bl.a. i Coop Nord SA og Coop Norge SA, samt flere andre virksomheter.

1993
Cand.jur. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

2003–
Advokat i Advokathuset Lofoten (tidl. Kystadvokat kontorfellesskap)

2001–2003
Advokat i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Robertsen, Svolvær

2000–2001
Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Robertsen, Svolvær

1998–2000
Politifullmektig/-adjutant/-inspektør i Lofoten og Vesterålen politidistrikt, Svolvær

1997-1998
Førstekonsulent i Fiskeridepartementet, Avdeling for havbruk, industri og eksport, Oslo

1994-1997
Konsulent/førstekonsulent i Fiskeridirektoratet, Havbruksavdelingen, Bergen

En rekke kurs i regi av JUS
Coop Styreprogram i regi av Coop Norge/Nordnorsk Lederutvikling
Styrekompetanse, Handelshøyskolen BI
Krigsadvokatassistent i Forsvaret i forbindelse med førstegangstjeneste

Styreverv i en rekke selskaper

Engelsk

arve-haakstad

Haakstad arbeider innenfor et bredt spekter av advokattjenester med hovedvekt på ulike former for bobehandling og oppdrag i tilknytning til fast eiendom og sjønæringene.

Advokatbransjen siden 1998 med erfaring innenfor en rekke rettsområder samt prosedyre og konfliktløsning.

Ulike styreverv i selskaper og sammenslutninger. Fagansvarlig for Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS - avd Lofoten, sammen med advokat Stig E. Mortensen.

Ulike tillitsverv i Den Norske Advokatforening – blant annet tidligere leder og medlem av Disiplinærutvalget for Nord-Norgekretsene, Styremedlem i Midtre Hålogaland krets, medlem av advokatforeningens Lovutvalg for Konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.

Haakstad har undervisningserfaring fra Universiteter og Høyskoler og holder også foredrag på forespørsel.

Engelsk

marianne-farstad

Marianne Farstad har særlig erfaring fra saker om barnefordeling, skifte etter samlivsbrudd, trygdesaker, erstatning, saker opp mot offentlige forvaltning, samt straffesaker.

Fast bistandsadvokat Lofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Samarbeidsadvokat Huseierenes Landsforbund; medlemmer får 1/2 time gratis bistand og 20 % rabatt på ordinær timesats.

I tillegg har hun spesialisering innen bedriftsbeskatning, og har flere år med arbeidserfaring fra blant annet Skattedirektoratets rettsavdeling.

 

2004
Cand.jur. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

2006
Spesialisering selskapsrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

2016- Advokat, Advokat Marianne Farstad AS
2014-2016 Advokatfullmektig, Advokat Olav Farstad AS
2008-2012 Seniorskattejurist, Rettsavdelingen – seksjon foretaksskatt, Skattedirektoratet
2005-2008 Skattejurist, selskapsavdeling, Skatt øst

Marianne Farstad har holdt flere kurs knyttet til reglene i skatteloven og aksjeloven om fusjoner og fisjoner, samt reglene om omdanning av organisasjonsform. Hun har også holdt kurs og foredrag om de lovfestede og ulovfestede reglene om gjennomskjæring av transaksjoner.

Engelsk

olav-farstad

Hovedområdene er fast eiendoms rettsforhold, selskapsrett, formuesforvaltning, erstatningsrett, forsikringsrett, yrkesskade og trafikkskade, generasjonsskifte, arv, skifte/ og privat skifteforvalter, strafferett og prosedyre.

Oppdrag fra tingretten som bostyrer ved konkurs, skifte mellom ektefeller og i dødsbo.

Advokat Olav Farstad har over 20 års erfaring med ulike oppdrag fra både private og det offentlige.

Cand. jur.,Universitetet i Oslo 1978

Advokatbevilling i 1987

Oppnevnt rettsmekler for Lofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

1992- Advokat i kontorfellesskap, Advokathuset Lofoten (tidl. Kystadvokat kontorfellesskap) fra 2006
1990 - 1992 Politijurist, Lofoten og Vesterålen politikammer, og Bodø politikammer
1986 - 1990 Advokatfullmektig/Advokat i kontorfellesskap, Advokatfirmaet Robertsen
1981 - 1986 Helse- og sosialsjef i Vågan kommune
1978 - 1981 Fylkesskattesjefen i Nordland

Undervist/foredragsholder for Skatte- og avgiftsetaten, Bankakademiet, Norsk Reiselivsinstitutt og videregående skole m.v. Voldgiftoppdrag fra forsikringsselskap.

Styreleder i privat og offentlig selskap.

Engelsk

practice

PERSONALE

nan-andersen

Espen Mortensen

 
Fagområder

Andersen bistår advokatene Stig E. Mortensen, Marianne Farstad og Arve Haakstad med vanlige sekretærfunksjoner, med særlig vekt på klienthåndtering, regnskapsføring m.v. 

Arbeidserfaring

2003 – Sekretær i Advokathuset Lofoten (tidl. Kystadvokat kontorfellesskap)
1992 – 2003 Sekretær i Advokatfirmaet Jens Blix-Nilsen, Svolvær
1980 – 1992 Sekretær i Advokatfirmaet Bergsjø & Bergsjø, Svolvær

Språk

Engelsk

inger-ann-nilsen

Espen Mortensen

Fagområder

Nilsen bistår advokat Olav Farstad med vanlige sekretærfunksjoner, med særlig vekt på klienthåndtering, regnskapsføring m.v.

Arbeidserfaring

2005 – Sekretær hos Advokat Olav Farstad AS og senere i Advokathuset Lofoten (tidl. Kystadvokat kontorfellesskap)
1995 – 2004 Sekretær i Økonor Norge AS
1983 – 1995 Sekretær i Kjell Lillevik AS

Språk

Engelsk

triangle

OM OSS

om-oss

Advokathuset Lofoten

Kontorfelleskapet Kystadvokat ble etablert i 2003 av advokatene Arve Haakstad og Stig Erik Mortensen. I 2006 trådte advokatene Kristin Rognan og Olav Farstad inn i fellesskapet. Kontorfellesskapet endret i 2011 navn til Advokathuset Lofoten. Advokathuset Lofoten består i dag av advokatene Stig Erik Mortensen, Arve Haakstad, Olav Farstad og Marianne Farstad.

Ansatte sekretærer er Nan Andersen og Inger Ann Nilsen.

priser

Priser

Vårt salær (honorar) beregnes hovedsakelig på grunnlag av den tid advokatene bruker på oppdraget. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Kontorfellesskapets veiledende priser per time er kroner 1 500 - 1 900 inkl. mva til private og kroner 1 500 - 1 900 eks. mva til næringsdrivende.

I henhold til Advokatforeningens generelle retningslinjer vil det ved salærberegningen også legges vekt på flere momenter, slik som advokatens spesialinnsikt og erfaring, sakens omfang, vanskelighetsgrad og betydning, utfall m.v.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige og salær vil normalt bli fakturert med tillegg av 25 % merverdiavgift til staten.

Private

Kroner 1 500 – 1 900 inkl. mva

Næring

Kroner 1 500 – 1 900 eks. mva
triangle

OPPDRAGSVILKAR

OPPDRAGET

Ved starten av det enkelte oppdrag vil advokaten som utgangspunkt sende oppdragsbekreftelse som klargjør hva oppdraget går ut på, og om mulig sies det noe om pris samt hvilke rutiner advokaten har rundt fakturering etc. I tillegg vil det fremgå informasjon om klageregler, og henvisninger til hvor klienten finner informasjon om dette, og generell informasjon om kontakt med advokat. Vår intensjon er at klienten allerede ved oppdragets start skal få vite hvilke rutiner vi forholder oss til.

PRISER

Vårt salær (honorar) beregnes hovedsakelig på grunnlag av den tid advokatene bruker på oppdraget. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Kontorfellesskapets veiledende priser per time er kroner 1 500 - 1 900 inkl. mva til private og kroner 1 500 - 1 900 eks. mva til næringsdrivende. I henhold til Advokatforeningens generelle retningslinjer vil det ved salærberegningen også legges vekt på flere momenter, slik som advokatens spesialinnsikt og erfaring, sakens omfang, vanskelighetsgrad og betydning, utfall m.v. Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige og salær vil normalt bli fakturert med tillegg av 25 % merverdiavgift til staten. 

FRI RETTSHJELP

I henhold til retthjelpsloven gis det for visse saksområder rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige. For flere av disse områdene, er det et vilkår at man oppfyller lovens inntekts- og formuesgrense. Inntektsgrensen er pr i dag brutto kr 246 000,- for enslige, og kr 369 000,- for husstander. Nettoformuen må ikke være over kr 100 000,-. I visse tilfeller kan det gjøres unntak fra grensene. I en del av sakene med fri rettshjelp gis det et visst antall timer med advokatbistand. Timeantallet varierer etter type sak. Den som mottar fri rettshjelp må betale en egenandel, såfremt ikke inntekten dokumenteres å være under kr 100 000,-. I saker hvor det blir ytt bistand utenfor rettssystemet tilsvarer egenandelen den offentlige salærsats. Salærsatsen er pr. i dag kr. 995,-. Dersom saken går for domstolen, skal det betales en egenandel på 25 % av de totale advokatutgiftene, men maksimalt fem ganger salærsatsen, altså pr i dag kr. 4 975,-. Det skal ikke betales merverdiavgift av deg som mottar fri rettshjelp – merverdiavgiften dekkes av staten.

FORSIKRING

For enkelte typer saker kan din private forsikring inneholde en retthjelpforsikring som dekker en del av dine advokatutgifter. Dette vil være avhengig av hvilken forsikring/forsikringsselskap du benytter. Størrelsen på egenandelen og forsikringssummen varierer fra selskap til selskap. Egenandelen er som regel todelt, slik at det trekkes et fast beløp i bunn, og et variabelt beløp (en prosentsats) av det overskytende utover det faste beløpet. De nærmere vilkårene for dekning vil følge av din forsikringsavtale. Ta kontakt med, så undersøker vi om du har dekning via din forsikring

FAKTURERING/BETALING

Dersom ikke annet er avtalt, vil advokatens arbeid vanligvis bli fakturert etterskuddsvis hver måned, eller samlet ved oppdragets avslutning, med ca. 14 dagers forfall. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser, og evt. purregebyrer.

generelt

GENERELT

§ 1 Juridisk bistand

Advokatene i Advokathuset Lofoten opptrer som selvstendige foretak. Advokatbistand og juridisk rådgivning fra advokaten ytes etter anmodning fra klienter og basert på en avtale mellom den enkelte advokat og klienten omkring omfanget av bistanden.

Ved bistand over internett eller ved henvendelse over e-post presiseres det at det ikke er oppstått noe advokat/klientforhold før Advokathuset Lofoten bekrefter mottak av henvendelsen. Ved bruk av elektronisk kommunikasjon må klienten være innforstått med at det er en viss risiko i denne typen kommunikasjon. Dersom du anser dette for å være er et problem vil vanlig post kunne benyttes.

§ 2 Fortrolighet

Advokatene er overensstemmende med lovgivningens bestemmelser pliktig til å iaktta taushet om forhold som er betrodd advokaten. Alle henvendelser over internett eller e-post blir behandlet etter de samme regler som gjelder for taushetsplikt i advokat/klientforhold.


§ 3 De advokatetiske regler

Advokatfelleskapet er som andre advokatkontorer forpliktet til å følge de etiske regler fastsatt av Den Norske Advokatforening.

triangle

KONTAKT

english

ENGLISH

Our attorneys offers legal assistance to companies and individuals in most legal matters. Our services include legal aid concerning public regulations, including granting of concessions, vessels, working operations, sea transport, labour legislation, coastal zone management, criminal law suits relating to alleged violation of rules. Being members of the Bar Association we are obligated to follow its ethical rules, which are approved by the Ministry of Justice.

For more information about our services please contact our office in Svolvær:

Phone:  (+47) 76 07 44 00

Email:  post@advokatlofoten.no

P.O. Box  703, N-8301 Svolvær, Norway

Havneterminalen, 3. etg., Fiskerigt. 23, N-8300 Svolvær, Norway

triangle